Darbi

Paveiktie darbi

Iesniegti grozījumi par:

 • Kopējo zivsaimniecības politiku 2014 - 2020. gadam, lai panāktu zivju maksimālās ilgtspējīgas ieguves apjoma ievērošanu un samazinātu kopējos zivju izmetumus jūrā,
 • Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 2014-2020.gadam, lai nodrošinātu līdzekļus kuģu modernizēšanai, kas kopumā būtu ekonomiskāk, efektīvāk un videi draudzigāk,
 • Kopejo lauksaimniecības politiku 2014-2020.gadam attiecībā uz tiešmaksājumu apmēra palielināšanu latviešu lauksaimniekiem atbilstoši Eiropas vidējam līmenim,
 • Vispārīgajiem noteikumiem par Eiropas struktūrfondiem 2014-2020.gadam, lai nodrošinātu Latvijai atvēlētos maksājumus vismaz iepriekšējā perioda apmērā,
 • Uzskaites noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu (LULUCF), lai netiktu uzskaitītas lauksaimniecības zemes un ganības,
 • Pasākumiem, ar kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas un to pārredzamību,
 • Prioritārām vielām ūdens resursu politikas jomā, samazinātu to vielu skaitu, kas turpmāk butu metodiski japēta Latvijas ūdeņos,
 • Videsrīcības  programmu līdz 2020. gadam „Labklājīga dzīve ar pieejamiem planētas resursiem” par atkritumu pārstrādes mērķiem,
 • Videsprogrammu Life, kas atbild par liela mēroga integrētiem vides aizsardzības, klimata pārmaiņu, gaisa vai ūdens projektiem.

Strādāts ir arī pie: 

 • Dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanas attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu, lai atturētu jauniešus no smēķēšanas uzsākšanas,
 • Rregulas par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti,
 • ES-Krievijas vīzu režīma attīstības, 
 • Lēmuma par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafika, kas paredz Eiropas Komisijas vienreizēju iejaukšanos izsoļu tirgu, lai stimulētu CO2 izmešu cenas pieaugumu.

 

Atgriezties